Pedagogiset käytänteet

Hankkeiden tuotoksina syntyi moniin eri lukion oppiaineisiin hyviksi koettuja pedagogisia käytänteitä. Käytänteet on pääosin kuvattu sekä tekstinä että kuvallisina malleina. Kuvaukset pyrittiin rakentamaan mahdollisimman käytännönläheisiksi, jotta kollegaopettaja pystyy hyödyntämään käytännettä omassa opetuksessaan, joko sellaisenaan tai muokattuna.

Tällä sivulla on käytänteistä lyhyet esittelyt ja linkit kyseisiin tuotoksiin.
Nämä teokset on lisensoitu CC-BY-SA -lisenssillä.

Saarela Soile, Ritola Tuija ja Myllylahti Ulla, Iisalmen lyseo ja aikuislukio
Kuvallinen malli
Käytänteessä kuvataan kuinka lukion äidinkielen ja kirjallisuuden koulukohtaisella syventävällä kurssilla Mediatekstit opiskelijat tekivät ryhmissä uutisia oman koulun ajankohtaisista aiheista.
Tavoitteena oli oppia a) uutiskriteerit, uutisen rakenne ja uutisen lajipiirteitä, ja harjoitella, b) aivoriihen käyttämistä ideoinnissa, c) iMovie-appsin käyttöä, d) ryhmätyöskentelyä ja sosiaalisia taitoja sekä palautteen antamista, e) suullista esiintymistä ja haastattelun tekemistä ja f) itsereflektiota.

Nurmi Kai, Kajaanin lukio
Mallin tavoitteena on helpottaa opiskelijoiden tuotosten (kotitehtävien) tarkastelua ja analysointia oppitunneilla sekä soveltaa palveluja näytetehtävien palautuksessa matematiikassa ja fysiikassa. Mallissa opiskelija jakaa pilvipalvelun kautta tehtäviä opettajalle arvioitavaksi.

Esitystallenne Didaktiset kärjet nousuun Isoverstaassa -hankkeen päätösseminaarista 14.11.2014.


Lappalainen Satu ja Ritola Tarja, Ilomantsin lukio
Ilomantsin lukiossa on käytössä Facebook-Moodle -yhdistelmä lähiopetuksen tukena. Olemme perustaneet Moodle-kurssit jokaiselle vuosiluokalle niin pitkään matematiikkaan kuin fysiikkaan. Koska kyseessä on pieni lukio, käytännössä opetusryhmät pysyvät muuttumattomina kurssista toiseen. Ideana on, että abivuoden opiskelijalla on kaikkien matematiikan/fysiikan kurssien materiaali koottuna yhteen ja näin kertaus ylioppilaskirjoituksiin helpottuu. Moodlen ongelmana on kuitenkin reaaliaikaisen keskustelun hankaluus. Tämän takia perustimme Moodle-kurssien rinnalle Facebook-ryhmät samoille opetusryhmille.
Ohjeet Facebook-ryhmän luomisesta

Väyrynen Raija ja Saari Armi, Kajaanin lukio
Tenttitehtävät Moodleen laadittiin Digabin sivuston esimerkkitehtävätyyppien mukaan (mahdollisimman monipuolisia, erilaisia tehtäviä). Mukana oli siis myös videomateriaaliin perustuvia tehtäviä. Opiskelijat osallistettiin sähköisen kokeen tuottamiseen siten, että filosofian 2. kurssin opiskelijat kuvasivat eettisiä dilemmoja koetta varten ja harjoittelivat iMovie-ohjelman käyttöä.

Aaltonen Pekka, Hankoniemen lukio
Tavoitteena tässä käytänteessä on, että opiskelijat oppisivat geogebran kolmidimensionaalista käyttöä ja videotallenteiden tekoa. Videotallenteen teko oli yhtenä harjoitustyönä, jonka opskelijat tekivät kolmen hengen ryhmissä. Työt katsottiin ja niitä kommentoitiin kurssin lopussa. Kurssi oli soveltava kurssi MAA 14, avaruusgeometria ja kolmiulotteiset vektorit. Kurssista sai suoritusmerkinnän, kun vaaditut harjoitustyöt oli tehty.

Kaski Mirva ja Hormavirta Maria, Nummi-Pusulan lukio
Tässä mallissa kuvataan Glogsterin käyttöä lukion englannin 3. kurssilla sekä yläkoulun 9. luokan terveystiedon kurssilla. Glogster-työkalulla oppijat työstivät opettajan ohjeiden mukaan julisteita, joiden pohjalta englannissa harjoiteltiin englanniksi työpaikkahakemuksia, CV:n tekemistä ja työhaastatteluja. Terveystiedossa tuotettiin ns. kampanjapostereita teemana turvallisuus.

Sirviö Marja, Juuan lukio
Kuvallinen malli
Historian 4. kurssin (Suomen historian käännekohtia) ja äidinkielen ja kirjallisuuden 6. kurssin (Kieli, kirjallisuus ja identiteetti) sisällöt limittyvät niin olennaisella tavalla, että on järkevää opettaa kurssit samanaikaisesti. Opetuskokeilun pääidea oli opettaa ensin historian suuret linjat ja sitten käydä oppilasjohtoisesti läpi, millaista kirjallisuutta minäkin ajanjaksona ja mistäkin ajanjaksosta on kirjoitettu.

Nissinen Joel, Nummi-Pusulan lukio
Tässä kuvataan erilaisia käytänteitä kuinka iPad-tablettia ja erilaisia sovelluksia voidaan hyödyntää liikunnan opetuksessa. Kuvaus sisältää lukuisia esimerkkejä eri sovelluksista ja useimmista on videoesimerkit. Myös teknisiä ratkaisuja ja mahdollisuuksia esitellään monipuolisesti.

Videotallenne Didaktiset kärjet nousuun Isoverstaassa -hankkeen päätösseminaarista 14.11.2014.


Lehtiniemi Kalle ja Roivainen Aira, Siilinjärven lukio
Kahoot on pedagoginen työkalu, jolla voit tehdä tietokilpailuita, perustaa keskusteluita tai tehdä äänestyksiä. Kuvaus sisältää ohjeet Kahoot!-työkalun käyttöön sekä kokemuksia sovelluksen käytöstä historian, kemian ja yhteiskuntaopin opetuksessa.

Esitystallenne Didaktiset kärjet nousuun Isoverstaassa -hankkeen päätösseminaarista 14.11.2014.


Partanen Anu, Savonlinnan lyseon lukio
Kuvallinen malli
Tavoitteena tässä mallissa on kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitojen syventäminen, aikakauteen sidottujen piirteiden tunnistaminen, esiintymiskokemuksen ja -varmuuden lisääntyminen, itseilmaisun ja itsetunnon vahvistaminen, sosiaalisten ryhmätyötaitojen vahvistaminen (roolitus) ja tutustuminen paneelikeskusteluun työmuotona. Haasteena ovat kuinka tehdä klassikon lukemisesta kiinnostavaa nykynuoren kannalta ja kuinka aktivoida ja motivoida opiskelija suulliseen ryhmätyömuotoon häntä kiinnostavalla tavalla? 

Enberg Marjo, Hankoniemen lukio
Käytänteessä esitellään esimerkein reaaliaineissa hyödynnettävät Moodlen kysymystyypit ja myös arvioidaan niiden ominaisuuksia. Tekstiin on sisällytetty myös opiskelijoiden ja opettajien kokemuksia sähköisestä kokeesta.

Ryhmäkokojen kasvaessa opettaja tarvitsee uusia keinoja aktivoida opiskelijoita ja ohjata heitä hyödyntämään TVT:tä. Tässä mallissa esitetään kurssin järjestäminen monimuoto-opetuksena hyödyntäen Moodle-oppimisympäristöä. Opiskelijoiden näkökulmasta teoria tulee tiiviimmin ja harjoitteluun jää enemmän aikaa. Teoria opetetaan lähiopetustunneilla ja syvennetään tehtävien yhteydessä joko esimerkein tai lyhyillä “täsmäopetus” -videolla. Kurssille on myös tuotu hieman pelillisyyttä Moodlen työkalujen ominaisuuksien avulla ja aktiviteettien seuraamisella.

Esitystallenne Isoverstaan aluetapaamisesta 13.10.2015.Rahkonen-Navia Leila, Iisalmen lyseo ja aikuislukio
Lukion psykologian kertauskurssi vaiheistettiin yhteisölliseen ja itsenäiseen tuottamiseen. Itse- ja vertaisarvioinnilla oli keskeinen rooli koko oppimisprosessin ajan. Ensimmäisessä vaiheessa pilotoitiin yhteisöllistä ja oppijalähtöistä toimintatapaa keskeisten teemojen kertaamisessa. Tällöin oppijat (itse) työpareittain tai työryhmissä ensin tuottivat sähköistä psykologian kertausmateriaalia koko ryhmälle neljässä eri työpisteessä: 1) käsitteet, 2) aivojen ja niiden osa-alueiden toiminta, 3) teoriat ja 4) tutkimus. Materiaalin tuottamisessa hyödynnettiin Quizlet-sovellusta flash-korttien tekemiseen käsitteiden kertaamiseksi, Popplet-miellekarttasovellusta teorioiden ja tutkimustiedon kertaamiseen ja Explain everything -sovellusta aivo-osioon. Lopuksi opiskelijat tuottivat Moodleen yo-koetasoisen esseen.

Esitystallenne ITK2015-päiviltä.


Franssila Kaisa, Hankoniemen lukio
Sähköisen ruotsin kurssikokeen laatimisessa lähtökohtana oli ajatus opiskelijoiden totuttaminen kokeiden tekemiseen sähköisessä ympäristössä ja opettajan oman työmäärän helpottuminen. Sähköinen koe helpotti todella paljon korjausta kun kyseessä oli sellainen tehtävätyyppi, jossa on yksi ainoa oikea vastaus, mutta esim. aukkotehtävät ja käännöstehtävät joutuu osittain käymään läpi, koska laatimisvaiheessa kaikki mahdolliset oikeat vastausmahdollisuudet eivät pakosti tule mieleen. Kielten kokeessa on monenlaisia tehtävätyyppejä, joten sähköinen koe palvelee näitä aineita melko hyvin.

Savolainen Nina ja Miettinen Maire, Tuusniemen lukio
Lukion ensimmäinen vuosikurssi opiskeli KE1-kurssilla liuoksen valmistuksen ja laimennuksen. Aiheeseen liittyvä kokeellinen työ tehtiin ja kuvattiin kemian tunnilla. ATK1-kurssilla video editoitiin ja tallennettiin OneDriveen. Editoinnissa käytettiin ilmaista ShowBiz-sovellusta, jonka oppilaat latasivat tabletilleen. Lyhyet ohjeet editointiin löytyivät ATK1-kurssin Moodle sivustolta.

Esitystallenne Didaktiset kärjet nousuun Isoverstaassa -hankkeen päätösseminaarista 14.11.2014.


Malinen Kari, Kannaksen lukio
Kuvallinen malli
Tavoitteena oli luoda malli, joka helpottaisi yhteistyön tekemistä eri aineenopettajien välillä sekä
toisi esiin eri aineiden tuottaman tiedon luonteen. Mallissa opiskelija osallistuu vähintään kahden kurssin puitteissa valitun teeman käsittelyyn. Sama opiskelija käsittelee valittua teemaa useamman aineen näkökulmasta.

Törmikoski Juha, Kannaksen lukio
Idean taustalla on opiskelijoilta kerätty palaute luokassa osallistumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Palautteesta nousi esiin kasvojen menettämisen pelko muiden opiskelijoiden silmissä. Tämän kynnyksen voittamiseksi hyödynnettiin sähköisesti toteutettavaa anonyymia kysymysseinää (Padlet). Kysymysseinän myötä koko luokan ilmapiirin toivotaan tulevan virheitä sallivammaksi ja opiskelijat uskaltavat esittää hölmöiltä tuntuvia kysymyksiä paremmin myös luokkatilanteessa, sillä samaa ”tyhmää” kysymystä on yleensä joku muukin miettinyt. Käytänteen tarkoituksena on alentaa osallistumiskynnystä ja elävoittää tuntityöskentelyä. Tavallaan mallin tehtävä on siis tehdä itsensä tarkoituksettomaksi!

Lehtosaari Heidi, Savonlinnan aikuislukio
Kuvallinen malli
Käytänteessä kuvataan kuinka teoriaa voidaan opiskella videoiden avulla, harjoitella Quizlet-sovelluksen ja kerrata Kahoot!-sovelluksen avulla. Esimerkkitapauksina on tien neuvominen sekä kysyminen ja refleksiiviverbit. Ohjeistus, osa toteutuksista ja linkit sovelluksiin on viety Moodleen.
Linkki Moodle-käytännekurssiin

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti