28.2.2014

Kärkiä hiotaan ja lennätetään - tilanne keväällä 2014

Didaktiset kärjet nousuun ISOverstaassa on Opetushallituksen rahoittama oppimisympäristöhanke. Hankepäätös saatiin vuonna 2012. Keskeisenä tavoitteena on ollut lisätä ja jakaa osaamista neljässä eri kärjessä: Koe- ja arviointikäytänteet, Isojen lukioiden haasteet, Mobiilioppiminen ja Osallistava oppiminen luokkahuoneessa. Kärkioppilaitoksiksi ilmoitti halukkuutensa 16 ISOverstaan lukiota, ja kukin lukio on osallistunut yhteen tai useampaan kärkeen. Kaikissa kärjissä on tavoitteena myös toimintakulttuurin muutos, oppijalähtöisyys sekä pelillisyyden ja yhteisöllisyyden edistäminen. Hankekokemuksia ja mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen toteutetaan kärkioppilaitosten rinnalla koko ISOverstaan kehittäjäyhteisössä.

Vuonna 2013 kärkioppilaitoksissa muodostettiin kehittäjäryhmiä ja suunniteltiin toimintaa. Samalla alkoivat erilaiset kärkien tavoitteisiin liittyvät käytännön kokeilut lukioissa, tehtiin pieniä laitehankintoja ja käynnistettiin koulutukset. Elokuussa 2013 kokoonnuimme työpajatyyppiseen seminaariin, jossa kokosimme hankkeen kärkilukioiden siihen astisia kokemuksia. Seminaaripäivänä etsimmme vastauksia kysymyksiin: Millaisia menetelmiä ja työkaluja on jo käytössä? Missä oppiaineissa? Vaikutukset oppimistuloksiin? Viekö teknologia liikaa aikaa itse asialta? Millaista koulutusta tarvitaan tai voidaan jakaa vertaiskoulutuksena hankkeen sisällä?

Loppukirin paikka on nyt vuonna 2014. Kevään aikana opettajat mm. testaavat pelillisyyttä yhtenä keinona rikastaa oppimista. Kärkilukioiden hyviä käytänteitä aloitetaan työstää oppilaitosten yhteistyönä tiimiopettajamallilla pedagogisiksi malleiksi huhtikuun työpajapäivänä. Toukokuussa järjestetään osaamista jakava seminaari ja lokakuulle on suunniteltu kaksipäiväinen tapaaminen. Hankkeen loppuseminaari ajoittuu marraskuulle 2014.

Koko hankkeen ajan olemme säännöllisesti kokoustaneet lähinnä verkkoneuvotteluina ja koonneet kärkioppilaitosten toimintaa Google Drive -dokumentteihin. Kukin kärki kirjoittelee tähän blogiin omista kokemuksistaan ja käytänteistään. Maantieteellisesti kärkilukiot sijoittuvat Hangosta Kajaaniin, mikä on aiheuttanut omat haasteensa hankkeen toteuttamiselle.